۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

حي علي الفلاح

کسی مرا خواب می بیند
خواب دمِ صبح،
بعد اذان
که تعبیرش
باطل است

حَیِ علی الصَلوة 
قامت می بندد سرنوشت مرا


می داند مسافرم،
شکسته بخوان دلم را
 قُربَةً اِلَی الله .