۱۳۸۷ آبان ۲۵, شنبه

سلام
آغاز هر کاری سخت اما هیجان داره. فکر کنم یکم زمان ببره تا به اینجا نوشتن عادت کنم.
همیشه با خودم زیاد حرف میزنم ،میخونم و یا تو ذهنم شعر میگم، ولی نمیدونم چرا افکار از ثبت شدن روی کاغذ گریزونن!
به هر حال به نام الله آغاز میکنم و امید دارم که .....،که نمیدونم چی!
باشد تا رستگار شویم.